لامپ دو بعدی با عملکرد توهمی سه بعدیBULBING لامپها

0

لامپ دو بعدی با عملکرد توهمی سه بعدیBulbing لامپها
مهندسان در امریکا لامپیهایی از مواد دوبعدی ارائه دادهاند که عمل لامپهای نوری سهبعدی را انجام میدهند. این لامپها
.نام گرفتهاند و دارای منبع نوری الایدی دوبعدی هستند این لامپها به دلیل استفاده از یک ورقه آکریلیک که با خطوط زاویهای و توسط لیزر دستکاری شده٬ در سه بعد میدرخشند. نور٬ این خطوط را تعقیب کرده و برای کاربر توهمی از عمق ایجاد میکند. در واقع٬ مهندسان از مواد دوبعدی و با استفاده از توهمات .نوری٬ لامپهای سهبعدی را خلق نزدیک به لامپ میز تحریر DESKi خوانده میشوند و در این میان طرح DESKi و CLASSi ٬ ZIGGi طرحهای ارائهشده این لامپها نیز لامپ کنار تختخواب را شبیهسازی میکند. هر یک از این لامپها دارای CLASSi به لامپ مطالعه شباهت دارد و ZIGGi ٬است .الایدی با طول عمر ۵۰ هزار ساعت هستند و استودیوی سازنده در حال بازیابی برای آنهاست

اشتراک.

درباره نویسنده

پاسخ دهید